Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

A múzeum feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

A múzeumi feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről

194/2000.(XI.24.) Korm.rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

2001.évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995.év június hó 24.napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről

2/2010. ( I.14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről

20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet - a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

47/2001. (III.27.) Korm. rendelet - a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

2001.évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről

2014.évi CVI. törvény – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról

57/2013. (VIII.7) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyílvánításának részletes szabályairól

51/2015.(XI.13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szerepelő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

19/2015. (IV.2.) EMMI rendelet – a múzeumi letétről

1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

11/2002 (IV.13) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

3/2009. (II.18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről

14/ 2010. (XI.25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

2006.évi XXIX.törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954.évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihírdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.évi IV. törvény módosításáról

1999.évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1995.évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

2007.évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2000.évi C. törvény a számvitelről

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

1995.évi CXVII.törvény a személyi jövedelemadóról

1997. évi LXXX.törvény a társadalombíztositás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1997. évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997.évi LXXXII.törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1997.évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1998.évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998.évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1996. évi XXXI.törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2013.évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

2007.évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésében

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

KÖZJOGI, SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/2013. ( I.24.) határozata a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött együttműködési megállapodás megszüntetéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/ 2013. (II.28.)határozata az Intercisa Múzeum létszámbővítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2013. (II.28.)határozata az Intercisa Múzeum 2013.évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 93/ 2013. (III.28.)határozata az Intercisa Múzeum Szervezeti és Műkődési Szabályzata, valamint a Múzeum és a József Attila Könyvtár között kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 266/2013. (VI.13.)határozata az Intercisa Múzeum és kiállítóhelyei működési engedélyének megkéréséről és a kapcsolódó intézkedések megtételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 298/2013. (VII.09.)határozata az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 519/2013. (XII.19.)határozata az Intercisa Múzeum igazgatójának megbízásáról és az intézmény közalkalmazotti létszámával kapcsolatos döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 41/2014. (II.20.)határozata az Intercisa Múzeum 2013.évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 120/2014. (IV.24.) határozata az Intercisa Múzeum részére  történő helyiségbiztosítással kapcsolatosan

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 301/2014. ( VIII.07.) határozata megüresedett álláshely betöltésének utólagos jóváhagyására az Intercisa Múzeumban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 458/2014. (XII.18.) határozata az Intercisa Múzeum Alapító Okirat módosításának elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 457/ 2014. (XII.18.) határozata 2 új álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 59/2015. (II.19.) határozata az Intercisa Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 110/2015. (III.19.) határozata egyes önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 172/2015. (IV.23.) határozata az Intercisa Múzeum alapító okiratának módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 314/2015. (V.21.) határozata az Intercisa Múzeumban megüresedett álláshelyek betöltéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 578/2015. (X.15.) határozata az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 74/2016. (II.16.) határozata az Intercisa Múzeum 2015. évi beszámolójának és 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 75/2016. (II.16.) határozata az Intercisa Múzeum kiállításokra vonatkozó, előírányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 132/2016. (III.17.) határozata az Intercisa Múzeum igazgatójának kereset-kiegészítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 133/2016. (III.17.) határozata az Intercisa Múzeum búvárrégészeti munkálatairól szóló kérelmek elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 194/2016. (IV.21.)határozata Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 195/2016. (IV.21.) határozata Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 196/ 2016. (IV.21.) határozata a Világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulás és az azt megalapozó tanulmányok elkészítésének támogatásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 476/2016. (VII. 18.) határozata Dunaújváros több római emlékének bemutathatóvá tételéről szóló tanulmányterv elfogadásáról és az az alpaján készítendő engedélyezési terv elkészítésének támogatásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 513/ 2016.( VIII.11.) határozata Dunaújváros Modern Városok Programján belül "Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezése, a Mondbach kúria épületeiben" tárgyú funkcióséma és programterv elkészítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 514/2016. (VIII.11.) határozata Dunaújváros Modern Városok Programján belül "A múzeum által jelenleg használt épületének a szállodai célra történő átalakítására és hasznosítására vonatkozó" tárgyú funkcióséma és programterv elkészítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 558/2016. (IX.22.) határozata az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 95/ 2017. (II.16.) határozata az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 96/ 2017. (II.16.) határozata az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előírányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének190/2017. (III.16.) határozata az Intercisa Múzeum előírányzatának megemeléséről régészeti adatrögzítés, az információk digitalizálása céljából

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 232/2017. (IV.21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 235/ 2017. (IV.21.) határozata a Modern Városok Program keretében az "Intercisa Múzeum" elnevezésű beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos  döntések meghozataláról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyúlésének 236/2017. (IV.21.) határozata új szakmai álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 588/2017. (IX.21.) határozata a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínének fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 105/2018. (II.15.) határozata az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 274/2018. (V.17.) határozata a GINOP -7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés meghozataláról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 383/2018. (VI.21.) határozata az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról

Dunaújváros Megye Jogú Város Közgyűlésének 61/2019. (II.14.) határozata a TOP.6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosítószámon regisztrált, Intercisa Múzeum fejlesztése című pályázat Marketing stratégia és üzleti terv dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok átadására

Dunaújváros Megye Jogú Város Közgyűlésének 75/2019. (II.14.) határozata az Intercisa Múzeum 2018.évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról