Nyitvatartás: keddtől péntekig 10-16 óráig. Minden hónap első vasárnapján 14-18 óráig.

A múzeum feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

A múzeumi feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szabályzatok, eljárásrendek

1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésében

2/2010. ( I.14.) OKM rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről

20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet - a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

47/2001. (III.27.) Korm. rendelet - a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

2001.évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről

2014.évi CVI. törvény – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról

51/ 2015.(XI.13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szerepelő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

19/2015. (IV.2.) EMMI rendelet – a múzeumi letétről

1999.évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

11/2002 (IV.13) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2000.évi C. törvény a számvitelről

2013.évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről